PANDA CLASS (15th - 23th)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

Âm nhạc

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h30

Vệ sinh –Ăn sáng – Tắm nắng

8h30-9h00

Hoạt động cùng giáo viên

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng anh

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng anh

9h00-9h30

Chăm sóc cây trong sân

Hoạt động ngoài sân

Làm bài tập

Hđ ngoài trời
(Có chủ đích)

Chơi góc
Thực hành cuộc sống

9h30-10h00

Chơi góc

Chơi góc

Chơi góc

Chơi góc

Thực hành cuộc sống

10h00-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân- Vệ sinh chiều

14h15-15h00

Ăn xế - Uống nhẹ - Thay quần áo

15h00-16h00

Tiếng Anh
15h00-15h30

Làm bài tập

Tiếng Anh
15h00-15h30

Làm bài tập

Sáng tạo

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

RABBIT CLASS (25th - 36th)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

Âm nhạc

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Tiếng Anh

Ms. Jeff

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh

Ms Jeff

Múa, thể dục nhịp điệu  

Practice life subject

 

9h00-9h30

Montessori  0-3

 

Học cùng giáo viên

Học cùng giáo viên

Học cùng giáo viên

 

9h30-10h00

Chơi góc chơi

Chơi ngoài sân
Tưới cây

Chơi góc chơi

Chơi ngoài sân

 

Chơi ngoài sân
Có chủ đích

 

10h00-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế  -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-15h30

Uống sữa –chơi nhóm

15h30-16h00

Học Montessori
15h00-15h30

Làm bài tập

Bé tập giữ gìn vệ sinh

Xem tivi
Theo chủ đề

Chơi góc chơi

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

PIGEON CLASS (25th - 36th)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

Âm nhạc

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Tiếng Anh

Ms. Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh

Ms Ano

Múa, thể dục nhịp điệu  

Practice life subject

 

9h00-9h30

Học cùng giáo viên

Học cùng giáo viên

Học cùng giáo viên

Học cùng giáo viên

 

9h30-10h00

Chơi ngoài sân

Chơi góc chơi

Chơi ngoài sân

Chơi góc chơi

 

Chơi ngoài sân
Có chủ đích

 

10h00-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế - Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-15h30

Uống nhẹ (sữa) – chơi nhóm

15h30-16h00

Montessori

Làm bài tập

Bé tập giữ gìn vệ sinh

Xem tivi

Chơi góc chơi

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

CANARY CLASS (3T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Bơi

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

9h00-9h30

Tiếng Anh
Mr Jeff

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh
Mr Jeff

Múa, thể dục nhịp điệu

Practice life subject

 9h30-10h00

Hđ chơi có chủ đích

Chơi góc

Hoạt động với giáo viên

Chơi góc

Art Craft

10h00-11h15

Vệ sinh - Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-16h00

Làm bài tập
Chơi nhóm

Montessori 15h-15h30
Xem ti vi theo chủ đề

Làm bài tập
Chơi nhóm

Làm bài tập
Chơi nhóm

Chơi nhóm

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

PARROT CLASS (3T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Practice life subject

9h00-9h30

Tiếng Anh
Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh
Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

 9h30-10h00

Vườn cây

Chơi góc

Chơi góc

Chơi góc

Art Craft

10h00-11h15

Vệ sinh - Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-16h00

Làm bài tập
Chơi nhóm

Montessori
15h-15h30

Làm bài tập
Chơi nhóm

Làm bài tập
Xem ti vi theo chủ đề

Chơi nhóm

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

HIPPO CLASS (3T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Bơi

Hoạt động với giáo viên

Practice life subject

9h00-9h30

Chơi góc

Múa, thể dục nhịp điệu

Hoạt động với giáo viên

Múa, thể dục nhịp điệu

Art Craft

 9h30-10h00

Tiếng Anh Mr Jeff

Montessori

Tiếng Anh Mr Jeff

Vườn cây

Chơi góc

10h00-11h15

Vệ sinh - Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-16h00

Làm bài tập
Chơi nhóm

Làm bài tập
Chơi nhóm

Làm bài tập
Chơi nhóm

Chơi nhóm
Xem ti vi theo chủ đề

Làm bài tập
Chơi nhóm

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

GIRAFFE CLASS (4T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Tiếng Anh
Mr Ano

 9h00-9h30

Chơi ngoài sân

Chơi góc

Vườn Cây

Chơi góc

Practice life subject

9h30-10h00

Tiếng Anh
Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh
Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Art craft

10h00-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân

14h15-15h00

Ăn xế -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-15h30

Chơi nhóm

Làm bài tập

Montessori

Chơi nhóm

Chơi nhóm

15h30-16h00

Làm bài tập

Xem ti vi

Chơi góc

Làm bài tập

Làm bài tập

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

FLAMINGO CLASS (4T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Tiếng Anh Mr Jeff

9h00-9h30

LQCV

Chơi góc

Bơi

Chơi góc

Practice life subject

 9h30-10h00

Hoạt động ngoài trời

Múa hiện đại

LQCV

Múa hiện đại

Chơi góc

10h00-10h30

Tiếng Anh Mr Jeff

LQCV

Tiếng Anh Mr Jeff

LQCV

Hoạt động ngoài trời

10h30-11h15

Vệ sinh - Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân - Vệ sinh

14h15-15h00

Ăn xế -  Vệ sinh chiều - Thay quần áo

15h00-16h00

Làm bài tập
Chơi nhóm

Làm bài tập
Chơi nhóm

Montessori

15h30-16h00

Làm bài tập
Chơi nhóm

LQCV

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

 MONKEY CLASS (5T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên 

Hoạt động với giáo viên

Art Craft

 9h00-10h00

LQCV

LQCV

Bơi
9h00-9h30

Montessori
9h00-9h30

Tiếng Anh Thầy Jeff
9h00-9h30

Chơi góc
9h30-10h00

LQCV
9h30-10h00

Chơi ngoài sân
9h30-10h00

10h00-10h30

Chơi góc

Múa, thể dục nhịp điệu

LQVC

Múa, thể dục nhịp điệu

Chơi góc

10h30-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân- Vệ sinh chiều 

14h15-15h00

Ăn xế - Uống nhẹ - Thay quần áo 

15h00-15h30

Làm bài tập

LQCV

Làm bài tập

LQCV

Làm bài tập 

15h30-16h00

Tiếng Anh Thầy Jeff

Tiếng Anh
Thầy Jeff

Chơi nhóm

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

LION CLASS (5T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ

 (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Art craft

 9h00-9h30

LQCV

LQCV

Bơi

LQCV

Tiếng Anh Mr Ano

Trưa

 9h30-10h00

LQCV

Chơi góc

LQCV

Chơi góc

LQCV

10h00-10h30

Tiếng Anh Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Tiếng Anh Mr Ano

Múa, thể dục nhịp điệu

Chơi ngoài sân (có chủ đích)

10h30-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân - Vệ sinh chiều

14h15-15h00

Ăn xế - Uống nhẹ - Thay quần áo

15h00-15h30

LQCV

Làm bài tập

LQCV

Montessori

Làm bài tập

15h30-16h00

LQCV

Chơi nhóm

LQCV

Chơi nhóm

Làm bài tập

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)

 

KOALA CLASS (5T)

Thời

gian

Giờ quy định

Ngôn ngữ (Thơ, truyện..)

(Thứ hai)

Kỹ năng vận động

(Thứ ba)

TCKNXH&TM

(Thứ tư)

Nhận thức

(Thứ năm)

Ngày chia sẻ

(Thứ sáu)

 

 

 

Sáng

7h00-7h30

Đón trẻ - Thể dục sáng

7h30-8h20

Vệ sinh – Ăn sáng – Ăn nhẹ

8h30-9h00

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Hoạt động với giáo viên

Art Craft

9h00-9h30

Chơi góc

LQCV

Chơi góc

LQCV

LQCV

9h30-10h00

LQCV

Bơi

Tiếng Anh Mr Jeff

10h00-10h30

Vườn Cây

Múa, thể dục nhịp điệu

Làm bài tập

Múa, thể dục nhịp điệu

Hoạt động ngoài trời

10h30-11h15

Vệ sinh- Ăn trưa

11h15-14h00

Uống sữa - Ngủ trưa

Chiều

14h00-14h15

Thu xếp vật dụng cá nhân- Vệ sinh chiều 

14h15-15h00

Ăn xế - Uống nhẹ - Thay quần áo 

15h00-15h30

Tiếng Anh Mr Jeff

LQCV

Tiếng Anh Mr Jeff

Làm bài tập 

LQCV

15h30-16h00

Chơi nhóm

LQCV

Chơi nhóm

Montessori

LQCV

16h00-17h00

Bé ra về

(Phụ huynh đón bé đúng giờ)