Để kết thúc năm học 2017-2018, đánh dấu chặn đường dồng hành cùng các con trong những ngày tháng vui chơi, học tập. Những bài diễn báo cáo những thành quả mà các con đã gặt hái được trong năm học vừa qua.

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018 Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018

Chương Trình Lễ Tổng Kết 2017-2018